Formulario de inscrición

O prazo de inscrición abrirase o luns 2 de maio
Talleres tecnolóxicos divididos en dúas quendas de 5 días de duración cada unha para 36 mozos e mozas de 12 a 16 anos.
Horario de 10:00h a 18:00h.
Prezo 150 €

INSCRICIÓN

DATOS DO/A ALUMNO/A
DATOS DO/A PAI/NAI
LOPD

Para os efectos do previsto no Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 de 27 de abril e na normativa española vixente en materia de protección de datos, informalo de que os seus datos serán incluídos nun arquivo titularidade do Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A., co único fin de realizar a actividade do campamento tecnolóxico. A base xurídica é a prestación do servizo. Os datos poderanse ceder á empresa invitada ou relatora. Os datos serán conservados ata que finalice o propósito polo que foron obtidos.

Así mesmo, informámolo de que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación e oposición, así como solicitar a súa portabilidade de acordo co previsto na normativa legal vixente na materia de protección de datos persoais mediante correo electrónico ao seguinte enderezo tecnopole@tecnopole.es ou por correo ordinario dirixindo unha carta a Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A., San Cibrao das Viñas, 32900, (Ourense) dirixida ao responsable de Seguridade. Así como solicitar a súa portabilidade.