Inscrición ofertas empresas

Dende
Ata
(máx 80 caracteres con espazos)
(máx 800 caracteres con espazos)
Los archivos deben ser menores que 5 MB.
Tipos de archivo permitidos: gif jpg jpeg png.
Los archivos deben ser menores que 20 MB.
Tipos de archivo permitidos: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx rar zip.
Los archivos deben ser menores que 20 MB.
Tipos de archivo permitidos: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt xls xlsx rar zip.

Tecnópole garante o correcto tratamento dos datos de acordo ao RGPD (Regulamento xeral de protección de datos) e a lexislación Española vixente. PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A., como responsable, fará uso da miña información persoal, coa finalidade de posibilitar a inscrición no apartado de Ofertas de Empresas. Poñemos todo o coidado e contamos coas medidas que a lei esixe para que a información persoal facilitada e/ou o resultado do seu tratamento non chegue a terceiros, salvo imposición legal ou logo do seu consentimento. Ten vostede dereito a exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación e oposición, así como solicitar a súa portabilidade, determinados pola Lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, dirixíndose por escrito ao seguinte enderezo: Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. Edif. CEI, San Cibrao das Viñas, 32900 Ourense. Ou no e-mail: tecnopole@tecnopole.es. Os seus datos serán conservados ata que finalice o obxectivo polo que foron obtidos, a non ser que unha lei nos lexitime para o seu uso. Así mesmo infórmase que, de consideralo necesario, pode presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.